שלום אורח | כניסת לקוחות \ הרשמה | הוסף למועדפים
רואה חשבון / עורך דין / יועץ עסקי  |  יועץ מס
FREE PALESTINE

עמוד הבית אודות הפורטל פיתוח וחדשנות עסקים באתר מאמרים צור קשר


עמוד הבית מאמרים באתר דיני עבודה ומשפט כל מה שצריך לדעת על ימי מחלה
חפש באתר
לחץ כאן לפתיחת הקובץ
דיני עבודה ומשפט/

כל מה שצריך לדעת על ימי מחלה


תאריך: 6/3/2012 2:13:19 PM      שם הכותב: דגנית לפידור-זינגר        הדפס

 

 


 כל מה שצריך לדעת על ימי מחלה

 כותבת : דגנית לפידור – זינגר – עו"ד

 

חוק דמי מחלה מאפשר לעובד החולה לקבל דמי מחלה כך שלא ייווצר מצב שבגין מחלתו הוא יהיה חסר הכנסה, אך גם למנוע את ניצולו לרעה של החוק על ידי העובד. אז מתי מותר לנצל את ימי המחלה, האם הם תקפים גם אם בן הזוג, הילד או ההורה המבוגר הוא שחולה, ומי מחליט בכלל מה זה "חולה"? לפניכם התשובות.

 

 

האם כל מיחוש משמעו מחלה?

 

על מנת שתקום לעובד הזכות לדמי מחלה עקב מחלה צריכה להיות קביעה של רופא שאי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע את עבודתו נובע ממצב רפואי לקוי. הגדרת מחלה כוללת גם מצב בריאותי לקוי שנגרם לעובד עקב חבלות שנחבל העובד מחוץ לשעות העבודה, כגון: נפילה בבית, קטטה וכדומה.

 

התקנות קובעות שעובד הדורש מהמעביד לשלם לו דמי מחלה חייב למסור למעביד הודעה על מחלתו תוך 3 ימים מהיום הראשון להעדרו וכל התקופה המשוערת שבה יעדר וזאת בכפוף לכך שהמעביד הודיע לעובד על חובתו לעשות כן.

 

על העובד להמציא למעביד אישור רפואי (תעודת מחלה) הכוללת את שם החולה ומספר זהותו; התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה; ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודה; שם הרופא ומענו; תאריך הוצאת התעודה.

 

האם יש הבדל בימי המחלה להם זכאי בין עובד במשכורת חודשי לעובד בשכר שעתי או יומי?

 

עובד במשכורת חודשית - תכלול תקופת המחלה את כל ימי מחלתו, לרבות ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. בעוד שלעובד בשכר שעתי או יומי – תקופת המחלה לא תכלול את ימי המנוחה השבועית וחגים. כך למשל עובד במשכורת חודשית שחלה 7 ימים רצופים יחוייב ב-7 ימי מחלה בעוד שעובד שעתי, שעובד 5 ימים בשבוע, יחוייב ב-5 ימי מחלה.

 

אני עובד אצל מספר מעסיקים. מה גובה דמי המחלה שמגיעים לי?

 

עבור יום המחלה הראשון לא יקבל העובד תשלום. עבור ימי המחלה השני והשלישי, דמי המחלה יהיו בשיעור של 50% משכרו היומי. מיום המחלה הרביעי ואילך ישולם לעובד תשלום דמי מחלה, בשיעור של 100% משכרו היומי ועד למכסת ימי המחלה שצבר. עובד אשר מועסק במספר מקומות עבודה, יום אחד בשבוע, כגון: עובד משק בית, יהיה זכאי לדמי מחלה גם כאשר מבחינת המעביד אצלו הוא אמור היה לעבוד ביום המחלה מדובר ביום היעדרות ראשון. המעביד החב בתשלום הוא המעביד שאצלו אמור היה העובד לעבוד בימי מחלתו החל מהיום השני ואילך.

  

מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב דמי מחלה?

 

רכיבי השכר, שיובאו בחשבון לצורך חישוב דמי מחלה הינם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית. דמי מחלה הם שכר לכל דבר ועניין.

 

אני עובד 5 חודשים. כמה ימי מחלה עומדים לרשותי?

 

חוק דמי מחלה קובע כי עבור כל חודש עבודה מלא שעבד העובד הוא זכאי ליום וחצי מחלה וזאת עד לתקרה מקסימאלית של 90 יום. ימי המחלה העומדים לזכות העובד הם ימי המחלה שצבר העובד עד למועד המחלה ובניכוי ימי המחלה שניצל.

עובד כאמור, שעבד 5 חודשים ולא ניצל ימי מחלה, עומדים לזכותו 7.5 ימים. עובד שלא עבד חודש עבודה מלא יהיה זכאי לצבור ימי מחלה באופן יחסי בין מספר הימים שעבד בפועל למספר ימי העבודה שהיו באותו חודש. כך למשל, עובד שעבד 15 ימים בחודש שבו יש 22 ימי עבודה יזוכה ביום מחלה אחד.

 

יצוין, כי משחזר העובד לעבודה הוא ממשיך לצבור ימי מחלה עד למקסימום של 90 ימים.

 

למרות שהיה לי אישור מחלה, עבדתי כרגיל, האם אני זכאי לשכר ולדמי מחלה?

 

עובד שעבד בתקופת מחלתו בשכר או בתמורה אחרת לא יהיה זכאי לדמי מחלה עקב אותה מחלה, ואם דמי המחלה כבר שולמו- רשאי המעביד לתבוע החזרתם או לנכותם מכל סכום שהוא חב לעובד. בתוך כך, עובד הזכאי לתשלום מכוח חוק אחר, כגון דמי פגיעה מביטוח לאומי, בעד תקופת אי כושר לעבוד מטעמי בריאות, אינו זכאי לדמי מחלה, ביחס לתקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום מכוח החוק האחר.

 

יחד עם זאת, לא תישלל זכאות עובד לדמי מחלה, כאשר הוא מקבל תשלום בעד נכות כללית לפי חוק הביטוח הלאומי או אם הוא מקבל פיצויים מכוח פקודת הנזיקין או כאשר הוא מקבל דמי תאונה מכוח חוק הביטוח הלאומי במסגרת ביטוח נפגעי תאונות, כגון: פגיעה עקב נפילה בבית.

 

האם המעביד רשאי לפטר אותי במהלך חופשת מחלתי?

 

חוק דמי מחלה אוסר לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלה בתקופה שבה עומדים לרשותו ימי מחלה וזאת עד למקסימום של 90 ימים. יחד עם זאת, פיטורי עובד חולה, גם לאחר 90 ימים, אשר עומדים לזכותו ימי מחלה נוספים לא מנוצלים עלולה להיחשב כהתנהגות הלוקה בחוסר תום לב וישנה אפשרות שהמעביד יחוייב לפצות את העובד בסכום שהיה על המעביד לשלם לו בגין ימי המחלה שלא ניצל.

 

האמור לא יחול, אם המעביד הודיע לעובד על כוונתו לפטר אותו, לפני שהעובד נעדר מעבודתו עקב מחלה. הכלל האמור, לא יחול אם המעביד הודיע לעובד על כוונתו לפטר אותו, לפני שהעובד נעדר מעבודתו עקב מחלה.

 

ילדי חלה בשפעת. האם אני זכאי להיעדר מהעבודה בשל כך?

 

עובד, שעימו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה, בשל מחלת ילד, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו עובד או עצמאי ולא נעדר מעבודתו או מעסקו או עסק במשלח ידו בשל מחלת הילד. עובד, שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהוא הורה יחיד, זכאי לזקוף עד 16 ימי היעדרות בשנה.

 

אני הורה לילד נכה. האם אני רשאי להיעדר לצורך מתן סיוע?

 

עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, יהיה זכאי לזקוף עד 15 ימי היעדרות בשנה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם המוגבלות.

 

העובד זכאי לזקוף עד 15 ימי היעדרות נוספים בשנה, בשל ההשגחה או הליווי המיוחדים של האדם עם המוגבלות כאשר בן זוגו של העובד הוא עובד או עצמאי שלא נעדר מעבודתו או מעסקו מכוח זכאות זו, או כאשר העובד הוא הורה יחיד, או כאשר האדם עם מוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית.

 

האם אני רשאי להיעדר מעבודתי בשל מחלת בן זוגי?

 

החוק קובע, כי עובד זכאי לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. יראו את בן הזוג כחולה, אם הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, בביצוע פעולות יום-יום : "לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית". באשר להיעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג, הרי שהעובד יהא זכאי לזקוף עד 60 ימי היעדרות.

 

אבי שבר את הרגל. האם אני רשאי להיעדר מעבודתי לצורך סיוע לו?

 

עובד, שלו או לבן זוגו הורה, שמלאו לו 65 שנים, זכאי לזקוף עד ששה ימי היעדרות בשנה, בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד, שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה. הזכאות לדמי מחלה מותנית בכך, שההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום (לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית). הוראות אלו לא יחולו על עובד, שהורהו נמצא במוסד סיעודי.

 

האם אני רשאי להיעדר עקב הריונה של זוגתי?

 

לשון החוק והתקנות קובעות שעובד זכאי לזקוף שבעה ימים בשנה, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, בשל היעדרות הקשורה לטיפולים, לבדיקות הקשורות להריון או לנוכחות בלידה של בת זוגו, אם בטיפולים או בבדיקות כרוך סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה עד 24 שעות מתום ביצוע ההפלה.

 

בבדיקות ובטיפולים שאין בהם סיכון לחיי האישה או העובר, זכאי העובד להיעדר מעבודתו ולזקוף את ההיעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו אם בת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור. נוכחות בלידה תחשב מתחילת הופעתם של צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

  

הכותבת היא עו"ד מומחית לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות'.
מאמרים נוספים בתחום:תגובות
אין תגובות למאמר    להוספת תגובה  /  לקריאת כל התגובות


  חזור למעלה  חזור למעלה  

 
מיסוי ותנאים סוציאלים
החזר מס הכנסה
חוות דעת בדיני מיסים
בדיקת תנאים סוציאלים לשכיר
חוות דעת פנסיונית וביטוחית
ייעוץ מס והנהלת חשבונות
ליווי בתהליך פרישה מהעבודה
פיתוח עסקי
אימון עסקי ליחיד
אימון עסקי לקבוצות
מיתוג עסקי
שיווק באינטרנט
פורומים
פורום מיסוי
פורום דיני עבודה
מיסוי ייעוץ עסקי
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס עורכי דין
אינדקס יועצי מס
ביטוח לאומי
מס הכנסה
מע"מ
שוק ההון
ניהול תיקי השקעות
חיסכון פיננסי
2011 © כל הזכויות שמורות פרימו פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים