שלום אורח | כניסת לקוחות \ הרשמה | הוסף למועדפים
רואה חשבון / עורך דין / יועץ עסקי  |  יועץ מס
FREE PALESTINE

עמוד הבית אודות הפורטל פיתוח וחדשנות עסקים באתר מאמרים צור קשר


עמוד הבית מאמרים באתר דיני עבודה ומשפט חובות החלות על המעסיק
חפש באתר
לחץ כאן לפתיחת הקובץ
דיני עבודה ומשפט/

חובות החלות על המעסיק


תאריך: 6/3/2012 2:13:19 PM      שם הכותב: דגנית לפידור-זינגר        הדפס

חובות החלות על המעסיק

כותבת : עו"ד דגנית לפידור זינגר

1.             בחוקי העבודה נקבעו חובות שונות המוטלות על המעסיקים הן בנוגע לפרסום הזכויות שנקבעו בהם, הן בניהול רישומים שונים בנוגע לעובדים והן במסירת מסמכים שונים לעובדים.

2.             חוק שכר מינימום- על המעסיק חלה חובה להציג במקום בולט לעין שבשליטתו, מודעה בדבר זכויות העובד לפי הנוסח שבסעיף 6. ב. לחוק שכר מינימום וכפי שנקבע בתקנות. מעביד שעבר על חובה זו צפוי לקנס מנהלי או להגשת כתב אישום, שדינה קנס לכל שבוע שבו נמשכת העבירה.

3.             חוק חופשה שנתית-

          א.      מקום המשמש לעסק, משלח יד או לשירות ציבורי, יציג בו המעסיק הצגה נראית לעין את תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

ב.       בנוסף, המעסיק חייב לנהל פנקס חופשה שבו יירשמו לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית הפרטים הבאים: השם, שם האב ושם המשפחה; מספר הזהות; תאריך התחלת העבודה; מועד החופשה שניתנה; דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום; תאריך בו חדל העובד לעבוד; פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום.

ג.       האמור לעיל לא יחול על מעביד המנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר שאושר על ידי מפקח אזורי ושבהם רשומים הפרטים המפורטים לעיל.

4.             חוק שעות עבודה ומנוחה-

          א.      תקנות שעות עבודה ומנוחה קובעות כי מקום המשמש לעסק או למשלח יד או לשירות ציבורי יציג, הצגה נראית לעיל, את תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

          ב.       בנוסף, המעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית.

          ג.       רישום שעות העבודה, שעות המנוחה השבועית והשעות הנוספות ייערך בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום של שעות העבודה בפועל.

          ד.       ככל שהרישום לא מבוצע באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים- ייחתם הרישום מדי יום ביומו על ידי העובד ויאושר בחתימת האחראי שהמעביד מינה לכך.

5.             חוק עבודת נשים- תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק) קובעות כי מקום המשמש לעסק או למשלח יד או לשירות ציבורי יציג, הצגה נראית לעיל, את תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

6.             חוק למניעת הטרדה מינית-  

א.      התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) מטילות על המעסיק חובה להביא לידיעת כל ממונה וכל עובד שלו את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות, כהגדרתם בחוק למניעת הטרדה מינית.

ב.       מעסיק המעסיק פחות מ- 25 עובדים- יצא ידי חובתו אם הביא את התקנון לדוגמא המופיע בתקנות לידיעת כל עובד שלו, בין בדרך של מסירת התקנון ובין בדרך של פרסום התקנון על לוח מודעות.

ג.       מעסיק המעסיק 25 עובדים ויותר-  יצא ידי חובתו אם יערוך בתקנון לדוגמא את ההתאמות הנדרשות למקום העבודה ויפרסם את התקנון המותאם במקום בולט לעין שבשליטתו ובמקרה הצורך יפרסם את התקנון המותאם ביותר ממקום אחד וימסור עותק מהתקנון המותאם לממונה מטעמו שאינו עובדו, לארגון העובדים היציג ולכל עובד שביקש זאת.

7.             חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב- 2002

א.      חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) מטיל על המעסיק חובה למסור לעובד שלו תוך 30 ימים ממועד תחילת עבודתו (ואם העובד הוא נער- תוך 7 ימים ממועד תחילת עבודתו) הודעה על תנאי העבודה (להלן – ההודעה).

ב.       בהודעה יפורטו בין השאר שם המעביד; הישות המשפטית; פרטי העובד; תאריך תחילת העבודה ואם החוזה הוא לתקופה קצובה –מהי התקופה; תיאור עיקרי התפקיד; שם הממונה על העובד; סך כל התשלומים המשתלמים לעובד ומועדי תשלום השכר; מספר שעות העבודה של העובד ביום או בשבוע; מהו יום המנוחה השבועי של העובד; התשלומים הסוציאליים (פנסיה, ביטוחים, קרן השתלמות) – שם הגוף שמקבל את הכספים ושם התוכנית, מועד תחילת התשלום, אחוז ההפרשה של העובד ושל המעביד. בנוסף, יש לציין אם המעביד חבר בארגון מעבידים ושם ארגון העובדים שהוא צד להסכם הקיבוצי והמען לפניה אליו.

ג.       מעסיק שמסר לעובד הסכם העבודה שכולל את כל המפורט לעיל פטור מלמסור לעובד הודעה על תנאי עבודתו.

ד.       כאשר חל שינוי בתנאי העסקתו של העובד יש למסור לעובד הודעה על כך בתום שלושים ימים (ולנער- בתוך 7 ימים), אלא אם כן השינוי נובע מהדין או מכוח הסכם או שינוי המופיע בתלוש השכר.

ה.      הוראות החוק לא יחולו על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים ואם העובד הוא נער - אינה עולה על 7 ימים.

8.             א.      החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג- 1983 אוסר על עישון במקומות ציבוריים. מקום עבודה הוגדר כמקום ציבורי שהעישון אסור בו, למעט חלק ממנו שהוא חדר או אולם שהעישון מותר בו, בהתקיים התנאים המפורטים בחוק.

ב.       מעסיק המחזיק במקום ציבורים כבעלים, שוכר או בכל אופן אחר יקבע שלטים המורים על איסור העישון ויחזיקם במצב תקין.

9.             החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה- החוק להגברת האכיפה קובע כי מזמין שירות חייב לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות של עובדי קבלן המועסקים אצלו ועליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור, לבירור המידע שבהודעה ועליו ליידע את עובדי הקבלן בדבר דרך זו.

10.         עבודת נוער-  התקנות מחייבות מעסיק שמעסיק נערים לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי, להציג במקום העבודה במקום הנראה לעין את תמצית חוק עבודת נוער.

11.         חוק הגנת השכר – החוק קובע, כי מעסיק, המעסיק עובד במסגרת עסקו או משלח ידו, חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לעובד (1) תלוש שכר הכולל, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם העובד ומס' ת.ז. של העובד, שם המעסיק מספר הזיהוי של המעסיק וכתובת המעסיק, תאריך תחילת העסקה, התקופה שבעבורה משולם השכר, מספר ימי העבודה ושעות העבודה שבאותו החודש ומספר ימי העבודה ושעות העבודה שהעובד עבד באותו החודש שבגינם שולם לו שכר, מספר ימי החופשה שניצל העובד באותו החודש ויתרת ימי החופשה העומדים לרשותו, מספר ימי המחלה שניצל העובד באותו החודש ומספר ימי המחלה עומדים לזכותו, ערך שעת העבודה הרגילה של העובד, השכר הרגיל ששילם והתשלומים הנוספים ששולמו לעובד כגון: גמול בגין עבודה בשעות נוספות, דמי הבראה, תגמולי מילואים וכו' וכן את שכר המינימום לחודש ולשעה   

כללי:

12.         מאחר וירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי" (אליו מפנה החקיקה לעיל) הפסיק לא מתפרסם יותר, הרי שלטעמי, במקום שהדין קובע חובה לפרסם פרסום בנוסחו בירחון משרד העבודה, יצא המעסיק ידי חובתו אם יפרסם את עיקרי החוק.

13.         מעסיק שלא מקיים, בין היתר, את החובות הנ"ל חושף את עצמו הן בפן הפלילי – לקנסות מנהליים והעמדה לדין פלילי על הפרת דיני העבודה והן בפן האזרחי – אם בתשלום פיצוי ללא הוכחת לעובד ואם בהטלת חובות שונות מתחום דיני הראיות במקרה של תביעת עובד.

 

 

 

בכבוד רב,

 

                                                                                                דגנית לפידור – זינגר, עו"ד 
(1) המועד האחרון למסירת תלוש המשכורת לעובד הוא, כעיקרון, עד ל- 9 לחודש. מאמרים נוספים בתחום:תגובות
אין תגובות למאמר    להוספת תגובה  /  לקריאת כל התגובות


  חזור למעלה  חזור למעלה  

 
מיסוי ותנאים סוציאלים
החזר מס הכנסה
חוות דעת בדיני מיסים
בדיקת תנאים סוציאלים לשכיר
חוות דעת פנסיונית וביטוחית
ייעוץ מס והנהלת חשבונות
ליווי בתהליך פרישה מהעבודה
פיתוח עסקי
אימון עסקי ליחיד
אימון עסקי לקבוצות
מיתוג עסקי
שיווק באינטרנט
פורומים
פורום מיסוי
פורום דיני עבודה
מיסוי ייעוץ עסקי
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס עורכי דין
אינדקס יועצי מס
ביטוח לאומי
מס הכנסה
מע"מ
שוק ההון
ניהול תיקי השקעות
חיסכון פיננסי
2011 © כל הזכויות שמורות פרימו פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים