הדפסה

חוברת הנחיות לסוף שנת מס 2014חוברת הנחיות סוף שנת 2014
בעריכת שמואל (סמי) מזון יועץ מס מייצג

בשיתוף www.bprimo.co.il רשת מומחים עסקיים


להורדת החוברת המלאה לחצו כאן


חג אורים שמח


הפרקים בחוברת


מידע כללי

4-3

       
חלק א                                    
מידע לגבי הפרשות סוציאליות המותרות בניכוי וזיכוי, הוצאות מותרות/מוגבלות בניכוי

9-4

סכומי הוצאות המותרות או המוגבלות בניכוי

11-10

דיני עבודה

13-12

אחזקת רכב

16-14

מיסוי רווח הון לשנת 2013

17

מיסוי דמי שכירות נכסים

18

חלק ב'                                    

 

הנחיות מס ערך מוסף

20-19

חלק ג'                                    
מסמכים שיש לארגן לצורך עריכת והגשת הדו"ח השנתי לשנת 2013

21

פעולות שיש לבצע לקראת סיום שנת הכספים

והגשת דו"ח רווח והפסד

23-22   

חלק ד'                                   
מי חייב ו מי פטור מחובת דיווח שנתי

24

חלק ה'                  _______

 

הנחיות לקיזוז הפסדי הון בשנת 2013

25

הנחיות מתן הלוואות

26


להורדת החוברת המלאה לחצו כאן