שלום אורח | כניסת לקוחות \ הרשמה | הוסף למועדפים
רואה חשבון / עורך דין / יועץ עסקי  |  יועץ מס
עמוד הבית אודות הפורטל פיתוח וחדשנות עסקים באתר מאמרים צור קשר


עמוד הבית מאמרים באתר מיסוי וחשבונאות כל המידע הנחוץ לסוף שנת 2012
חפש באתר
לחץ כאן לפתיחת הקובץ
מיסוי וחשבונאות/

כל המידע הנחוץ לסוף שנת 2012


תאריך: 15/5/2012      שם הכותב: מערכת פרימו        הדפס

כל המידע הנחוץ לסוף שנת 2012

 

כותב : משה מנדל , כלכלן, יועץ מס ומגשר

 

אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):

 1. טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם אתה או בן/בת הזוג ,מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – נא להמציא טופס 106 מכל מעביד.
 2. אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, ניירות ערך וכו'. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור (טפסי 867 מהבנקים). אין לשכוח שקיימת  האפשרות לקיזוז הפסדים משוק ההון כנגד רווחי הון אחרים.
 3. אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).
 4. אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד').
 5. אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.
 6. מסמכים על ירושות שהתקבלו, כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).
 7. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות, מימוש קופות גמל ותוכניות חסכון.
 8. כל הכנסה אחרת שהיתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל , כגון הכנסות משכ'ד למגורים אף באם היא בתחום הסכום הפטור ממס כלהלן.

אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:

 1. אישור על הפקדות לקרן השתלמות.
 2. אישור על הפקדות לקופת תגמולים שלך, של בן/בת הזוג ושל ילדיך.
 3. אישור על הפקדות לקרן פנסיה שלך ושל בן/בת הזוג.
 4. אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג.
 5. אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.
 6. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.
 7. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי.
 8. אישור מועצה/עירייה  על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).
 9. באם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור  עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על הניכוי (טופס 857).
 10. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).
 11. אישור על אחזקת קרוב במוסד במידה ויש.
 12. כל אישור אחר לצרכי מס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.

מלאי

במידה והנך מחזיק/ה במלאי עליך לבצע ספירתו ליום 31.12.12. יש לערוך את ספירת המלאי בתאריך זה; במידה ואין ביכולתך לבצע את ספירת המלאי ביום זה , ניתן לערוך את ספירת המלאי בכל חודש דצמבר או ינואר תוך הודעה מראש בכתב לפקיד השומה. כמו כן ניתן לבצע את הספירה 10 ימים לפני או אחרי 31.12.2012 ללא הודעה לפקיד השומה. בכל מקרה שבו מתבצעת ספירת המלאי לא במועד, יש לדאוג לביצוע רישום מדויק של הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד ספירת המלאי לבין תאריך הדוחות.

רשימות המלאי יכללו את כל הטובין אשר בבעלות או ברשות העסק. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשות העסק, ירשמו ברשימה נפרדת תחת הכותרת "מלאי בהשאלה". כמו כן יש לערוך רשימה נפרדת לגבי טובין אשר בבעלות העסק ונמצאים אצל אחרים.

הרשימות חייבות לכלול את פירוט הטובין, יחידת מדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד במידה ויש.

ערך הכספי של המלאי (שווי) יחושב לפי מחיר עלות או שוק הנמוך שביניהם (לא כולל מע"מ).

רשימות המלאי הנן חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק ויש לשמרן במשך 7 שנים. 

מלאי ללא ערך וללא נחיצות עסקית (מלאי מת) ,יש לרשום ברשימה נפרדת ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית. כמו כן יש לערוך את הרשימות בדיוק, לציין את מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.

עבודה שטרם נסתיימה ועדיין בביצוע ביום 31.12.2012

יש להכין רשימת עבודות בביצוע שתכלול בכל עבודה או פרוייקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.

רשימת חייבים וזכאים

יש לערוך רשימות חייבים וזכאים וכן פירוט המחאות ומזומן בקופתכם בסוף היום 31.12.2012.

אחזקת רכב

אם את/ה משתמש/ת ברכב לצורכי העסק, הנך מתבקש/ת לרשום את מד הקילומטר של הרכב ביום 31.12.12. אי רישום מד הקילומטר עשוי לגרור אי התרת ההוצאה כולה (ע'פ פס'ד בנושא ). 

מ- 1/1/08 נכנסו לתקופן תקנות רכב חדשות : לעצמאי יוכרו 45% מכלל ההוצאה או סה"כ ההוצאות בפועל בניכוי שווי שימוש   לפי  הגבוה .למעביד תוכר כל ההוצאה בתנאי שהעובד חויב בשווי שימוש.

שווי שימוש ברכב שעלה לכביש מ1/1/10 והילך  2.48% עד תקרת מחיר מחירון של 477,830 ₪. בגין רכב היברידי יש לחשב כנ"ל ולהפחית סך 540 ₪ לחודש משווי השימוש. לגבי רכבים ישנים יותר עדיין בתוקף טבלאות השווי.

תשלומים למס הכנסה

ניתן לשלם את יתרת המס בגין שנת 2012 עד סוף חודש ינואר 2013, ללא חיוב  ריבית והצמדה.

 

תשלומים לביטוח לאומי

לידיעתכם במידה ויוקדם תשלום המקדמה המיועד  ל- 15.1.2013 למועד שלפני 31.12.12, הסכום ייכלל באישור סוף השנה, דבר המזכה בהקטנת ההכנסה החייבת בכ - 1/3 מסכום התשלום. במידה ונשלחו אליכם הפרשי שומה כדאי לשלמם לפני תום השנה מאותה הסיבה. ניתן לבצע את התשלום בהסדר שיקים או בהסדר בכרטיס אשראי. בתשלום בהסדר שיקים יכללו באישור רק תשלומים שנפרעו ואילו בהסדר בכרטיס אשראי ייכלל כל הסכום שבהסדר גם אם טרם נפרע.

הפקדות לקרן השתלמות

תשלומי עצמאי לקרן השתלמות עד לגובה 7% מההכנסה החייבת ( עד תיקרה  של 255,000 ₪ לשנה).

סכום ההפקדה המקסימלי לשנה זו הוא בסך 17,850 ש"ח והניכוי המרבי המוכר לצורכי מס הוא בסך 11,475 ₪ (4.5% מהסכום ועד למקס' כנ'ל).

עבור בעלי שליטהבחברה ניתן להפקיד עבורם  6% מתוך הכנסה של עד 188,535 ₪, כאשר החלוקה היא 4.5% (מקסימום 8,484 ש"ח) ע"ח החברה ו- 1.5% (מקסימום 2,828 ש"ח) ע"ח העובד. בפרקטיקה ניתן להעלות עד 10% ובתנאי שהיחס ישמר בין הפקדות העובד והמעביד,היינו כמו שכיר כלהלן.

עבור שכירים ההפרשות הינן בשיעור 10% מתוך הכנסה שנתית בגובה 188,535 ₪ (מקסימום 18,854 ₪) כאשר חלק העובד הוא 2.5%  וחלק המעביד 7.5%.

לגבי עובדי הוראה בלבד נקבע כי ניתן להפריש בשיעור  11.2%(מקס' 21,116₪), כאשר חלק העובד 2.8%   (מקס' 5,279   ) וע'ח המעביד 8.4% (מקס' 15,837₪). 

 הפקדות לקרן פנסיה, קופת גמל וביטוח חיים


עצמאי
הפקדה לקיצבה עד תקרה של  204,000 ₪ ניכוי של 11% (הפקדה מקס' מוכרת 22,440 ₪).

זיכוי 5% מההכנסה עד 204,000 ₪ (הפקדה מקסימלית 10,200 ₪)

ניתן לקבל 35% זיכוי ו/או ניכוי על הפקדות שהופקדו ע"י הנישום או בן/בת זוגו . בוטלה האפשרות לקבלת הטבות עבור הורים ו/או וילדים .

בעל שליטה
הפקדה לגמל עד 7% עובד ועד 7.5% מעביד מהכנסה של עד ל- 34,476 ₪ .
חדש :  כמו כן ניתן להפקיד גם לפיצויי פיטורין 8.33% עד לתקרה של 11,950 ₪
          לשנה -  998 ₪ לחודש. בעבר ניתן היה להפקיד או לק'ג או לפיצויים

שכיר
הפקדות לגמל כמו אצל בעל שליטה.
הפקדה לפיצויים 8.33% מהשכר בפועל ללא תקרה .
 

ביטוח אובדן כושר עבודה

תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה שמשלם מעביד עבור עובדו יוכרו לו כהוצאה עד ל- 3.5% מהכנסת העובד ועד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (34,476 ₪ שכר חודשי). כלומר 1,207₪ הפרשה חודשית. אותו אחוז יותר גם לעצמאי המשלם עבור עצמו, (בעבר 2.5% ללא הגבלת סכום) .

שכיר - שמעבידו אינו משלם עבורו לביטוח זה, רשאי לרכוש לעצמו את הביטוח ויוכל לדרוש ניכוי הסכום ממשכורתו וזאת ע'י הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

 עצמאי - רשאי לדרוש את התשלומים כהוצאה בדו"ח השנתי וזאת בנוסף לניכויים בגין קופות גמל ולזיכויים בגין ביטוחי חיים.

 

 

הכנסות

המתקבלות עפ"י פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה , הן הכנסות החייבות במס  לפי סעיף 2(2) לפקודה כמחליפות שכר.יש לתת את הדעת לכך שאם הינך מקבל/ת פיצוי זה, יתכן וכדאי יהיה לפנות למס הכנסה ולנסות לתבוע פטור זמני ממס עפ"י סעיף 9(5) ( בתנאי שתקופת אי הכושר היא 6 חודשים ומעלה ).

הלוואות לעובדים (ס' 3(ט) לפקודה)

 • הלוואות לעובדים עד 7,320 ש"ח יחויבו במס בגין שיעור עליית המדד בלבד .
 • הלוואות לעובדים שמעל 7,320 ש"ח, והלוואות לבעלי שליטה ולנותני שירותים, יחויבו במס בגין  עליית המדד בתוספת ריבית של 4% לשנה.
 • משנת   2012הריבית הרעיונית, הינה 5.24% ללא הצמדה,במקום 4%
 • הריבית חייבת במע"מ ויש להוציא חשבונית מס בגינה.

זיכוי לימודים

מי שסיים לימודיו משנת 2008 ואילך, יקבל נק' זיכוי כדלהלן:לתואר ראשון זכאי לנק' זיכוי אחת במשך 3 שנים. לתואר שני זכאי ל 1/2 נק' זיכוי במשך שנתיים.

מי שמסיים לימודי מקצוע בהיקף של 1700 שעות במוסד להשכלה גבוהה, זכאי ל1/2 נק' זיכוי.

תרומות למוסדות מוכרים

עפ"י ס' 46 יותר זיכוי בשיעור 35% מסך התרומות למוסדות מוכרים בתחום שבין 'רצפה' ל'תיקרה' – 'הרצפה' 420 ₪  ה'תיקרה' 4,351,000 ₪ או 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך שבהם. ניתן לקזז את העודף שלא קוזז בשנה זו בשנים הבאות, במגבלות מסוימות.

הכנסות משכ"ד למגורים בישראל

מסלול הפטור – על הכנסה של עד 4,910 ₪ לחודש. במקרה שעוברים את תקרת הפטור, התקרה קטנה בסכום שבו עולות ההכנסות על התקרה. ההכנסות מעל התקרה החדשה ימוסו עפ"י שיעור המס השולי או 30% לפי הגבוה.

מסלול 10% מההכנסה – ניתן לשלם 10% מס על ההכנסות משכ"ד למגורים. את המס יש לשלם עד 30 בינואר 2013 בשובר מיוחד    .

מסלול מס רגיל – ניתן לשלם מס רגיל על הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות). הכנסות משכר דירה שמוסו במסלול הפטור או 10% פטורות מדמי ביטוח לאומי.הכנסות  שימוסו במסלול רגיל יצורפו להכנסות פסיביות ויחויבו בדמי ביטוח לאומי על הכנסות פסיביות.

פטור לנכה 100%

למי שנקבעה לו נכות מעל 365 יום ומעלה ,זכאי לפטור על הכנסה מיגיעה אישית עד לסך 579,600 ₪

על הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסך 69,480 ₪

למי שיש הכנסה מכספי פיצויים על פגיעת גוף שהופקדו בפיקדון, חיסכון או קופת גמל יחול פטור עד 247,680 ₪

למי שנכותו זמנית בין 185 יום ל – 364 ימים הפטור יהיה עד 71,280₪ .

מי שנכותו לתקופה קצרה מ – 185 יום אינו זכאי לפטור ממס.

 

העסקת עובדים

אם הנך מעסיק/ה עובדים וודא/י כי ברשותך טפסי 101 חתומים עבור כל העובדים לשנת 2011. לקראת השנה החדשה על עובדיך למלא ט' חדשים לשנה זו, לעדכן שינויים במצבם האישי ולחתום עליהם.

יש להקפיד במיוחד אצל הורים לילדים צעירים הזכאים לנק' זיכוי נוספות ע'פ תיקוני 'טרכטנברג'.

מעביד, עליך למלא טופס תנאי העסקה, לכל עובד חדש וכן לכל עובד ותיק המבקש טופס כזה.

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין שהמעביד שילם יותרו כהוצאה רק אם שולמו בשנת המס , לפוליסת ביטוח מנהלים,  לקרן פנסיה או לעובד שחדל לעבוד.

הפיצויים המותרים כהוצאה הינם בגובה שכר חודש עבודה או 8.33% מהשכר השנתי של העובד. כדאי לבדוק סכומי כיסוי עבור העובדים ולבצע השלמה במידת הצורך לפני תום שנת המס.

תקרת הסכום הפטור ממס של פיצויי פיטורין בידי העובד הינו סך 11,950 ₪ לכל שנת עבודה.

במהלך השנה שונו תקרות הפטור על קצבאות והמעבידים הונחו לתת פטורים בהתאם, זאת כי התוקף הינו רטרואקטיבי מינואר ש'ז.


נתונים אלו מהווים תמצית בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.
מאמרים נוספים בתחום:תגובות
אין תגובות למאמר    להוספת תגובה  /  לקריאת כל התגובות


  חזור למעלה  חזור למעלה  

 
מיסוי ותנאים סוציאלים
החזר מס הכנסה
חוות דעת בדיני מיסים
בדיקת תנאים סוציאלים לשכיר
חוות דעת פנסיונית וביטוחית
ייעוץ מס והנהלת חשבונות
ליווי בתהליך פרישה מהעבודה
פיתוח עסקי
אימון עסקי ליחיד
אימון עסקי לקבוצות
מיתוג עסקי
שיווק באינטרנט
פורומים
פורום מיסוי
פורום דיני עבודה
מיסוי ייעוץ עסקי
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס עורכי דין
אינדקס יועצי מס
ביטוח לאומי
מס הכנסה
מע"מ
שוק ההון
ניהול תיקי השקעות
חיסכון פיננסי
2011 © כל הזכויות שמורות פרימו פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים